Warunki przyjęcia dziecka

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka określa statut placówki zawarty w dokumencie: Uchwała nr XLV/458/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2018r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA:

1. Podstawą objęcia dziecka opieką w Żłobku jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka w okresie od 1 marca do 31 marca każdego roku „karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

2. Do żłobka przyjmowane są dzieci:

  • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia,
  • zamieszkałe na terenie miasta Wodzisław Śląski,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,
  • rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

3. Pierwszeństwo przy przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych w tym dzieci rodziców posiadających kartę „Rodzina 3+”, (za rodziny wielodzielne uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci),
  • niepełnosprawne, których rodzic przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeżeli nie istnieją przeciwwskazania do objęcia ich opieką,
  • dzieci posiadające rodzeństwo w Żłobku.

4. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w żłobku trwającej więcej niż 30 dni, dyrektor może przyjąć na ten okres dziecko z listy oczekującej.

5. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

6. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w związku z brakiem miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka. Lista dzieci oczekujących obowiązuje do końca roku szkolnego.

7. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

8. W ramach wolnych miejsc przyjęcia dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

Skip to content