Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zlobek.wodzislaw-slaski.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22-03-2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-02-2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników, certyfikatów itp., są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Strona internetowa nie zawiera filmów.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.12.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 30.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Buława, adres e-mail: sekretariat@zlobekwodzislaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 445 04 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Opisywany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, siedziba Żłobka mieści się w skrzydle Publicznego Przedszkola nr 18 w Wodzisławiu Śląskim i mieści się na parterze budynku. Budynek usytuowany jest na osiedlu XXX-lecia w niewielkiej odległości od przystanków komunikacji miejskiej. Z tyłu budynku znajduję się teren rekreacyjny umożliwiający dzieciom pobyt na powietrzu.
  2. Budynek posiada jedno wejście główne i dwa wejścia ewakuacyjne z tarasów.
  3. Budynek jest wyposażony w dwa pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i słabowidzących.
  4. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/ asystenta osoby niewidomej.
  5. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. Budynek nie posiada miejsc parkingowych oraz wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Dane teleadresowe

Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Osiedle XXX-lecia 61

44-286 Wodzisław Śląski

Skip to content